مميزي و صدور گواهينامه

مراحل اخذ گواهينامه

I.      ارسال فرم درخواست گواهي نامه به مشتري
II.     تكميل فرم درخواست توسط مشتري و عودت به واحد صدور گواهينامه
III.    تنظيم قرارداد و ارسال به مشتري
IV.    امضا/ بازنگري قرارداد آن به عنوان نتيجه كنترل
V.     دريافت مستندات مورد نياز از مشتري جهت انجام مميزي مرحله اول
VI.    اطلاع رساني به تيم مميزي جهت آگاهي و برنامه ريزي انجام مميزي مراحله 2
VII.   انجام مميزي مرحله 2 و ثبت يافته هاي مميزي
VIII.  ارسال نتايج مميزي به دفتر تركيه
IX.    صدور گواهينامه جهت مشتري از دفتر البرك تركيه
X.     ارسال گواهينامه به مشتري و برنامه ريزي جهت تحقق مميزي هاي مراقبتي نوبت اول و دوم

© کلیه حقوق سایت محفوظ و متعلق به شرکت سیستم کیفیت فنون می باشد.

طراحی وب سایت: ایده پویا
TQS