مميزي و صدور گواهينامه

بيانيه رازداري و بي طرفي

ما خود را متعهد می دانيم که به عنوان يك نهاد گواهي كننده خواسته هاي استانداردهايISO/IEC17021 و ISO19011 را در فرآيندها رعايت  و اجرا نماييم ، از اين رو اعلام مي داريم :

 -تصميم جهت صدور يا عدم صدورگواهينامه بر اساس شواهد عيني بدست آمده از فرآيند مميزي مي باشد .

 - استقلال ، انصاف ، توازن را در هنگام عقد قرارداد و مميزي مشتريان حفظ مي نماييم .

-  برخوردي يكسان و بدون جانبداري و پيش داوري با مشتريان داريم.

-  با ذهني باز و عاري از هر نوع گرايش ، عمليات و فعاليت ها را راهبري مي كنيم .

 -  از هرگونه ارتباطي كه باعث تهديدي براي بي طرفي و تعارض منافع با مشتريان مي گردد ، پرهيز مي كنيم.

 در همين راستا در دوره هاي زماني متناوب ، ريسك بروز تعارض منافع ناشي از ارائه خدمات گواهي كردن را در روابط خود با مشتريان شناسايي ، تجزيه و تحليل نموده و بر اساس نتايج بدست آمده اقدامات لازم و پيشگيرانه را اعمال مي كنيم .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© کلیه حقوق سایت محفوظ و متعلق به شرکت سیستم کیفیت فنون می باشد.

طراحی وب سایت: ایده پویا
TQS